Regulamin konkursu majowego PDF Drukuj Email
środa, 20 kwietnia 2011 14:00 | Wpisany przez Administrator

REGULAMIN KONKURSU


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.1. Niniejszy regulamin jest regulaminem Konkursu pt.”Konkurs z Aptekami Arnika”, zwanym w dalszej części jako „Konkurs”


1.2.  Organizatorem Konkursu jest firma Apteka Arnika mgr farm. Joanna Ciunel ul. Warmińska 14/4 10-545 Olsztyn NIP 739 253 62 58, zwana w dalej części regulaminu jako „Organizator”


1.3. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona na stronie internetowej www.aptekiarnika.pl oraz w każdej z aptek Arnika należących do sieci aptek Arnika, zwanych dalej „Aptekami”.


1.4. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych (Dz. U. 201 poz. 1540)


1.5. Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.


II. ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE


2.1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawych, dalej zwana „Uczestnikiem”, która spełni następujące warunki:


-  Posiada Kartę Lojalnościową apteki Arnika


- W dniach od 1 maja 2011 do 31 maja 2011 dokona zakupów przy użyciu wyżej wymienionej Karty Lojalnościowej w jednej z aptek Arnika na kwotę minimum 35,- zł.


- Wypełni wydany przez pracownika apteki Arnika Kupon Konkursowy, zawierający pieczątkę danej apteki Arnika.


- Odpowie  na pytanie zamieszczone w Kuponie Konkursowym (tylko prawidłowo udzielona odpowiedź na pytanie upoważnia do wzięcia udziału w Konkursie),


- Przekaże zebrane przez siebie Kupony Konkursowe personelowi Apteki lub wyśle listem poleconym w nieprzekraczalnym terminie do 03.06.2011 r. na adres: Apteka Arnika ul. Warmińska 14/4 10-545 Olsztyn.


- Zachowa dowody zakupu (paragon fiskalny, faktura VAT) – ich okazanie będzie konieczne w momencie odbioru nagrody (Paragon fiskalny, faktura VAT będzie zweryfikowana pod względem zgodności  z indywidualnym stanem konta posiadacza Karty Lojalnościowej apteki Arnika)

- Poda swoje imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania i  numer telefonu kontaktowego,


- Złoży swój podpis na kuponie konkursowym.


2.2.  Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni spośród wszystkich Uczestników, którzy od 1 maja 2011 do 31 maja 2011 dokonali zakupu na kwotę minimum 35 zł przy użyciu swojej karty lojalnościowej,  prawidłowo udzielili odpowiedzi na pytanie konkursowe oraz złożyli największą ilość Kuponów Konkursowych.


2.3. Zakup na kwotę 35 zł stanowi podstawę do wydania Uczestnikowi jednego Kuponu Konkursowego. Wielokrotność wydanej powyżej kwoty daję podstawę do wydania należnej ilości Kuponów Konkursowych wynikających z wydanej jednorazowo kwoty.


2.4. 88 (osiemdziesięciu ośmiu) Uczestników Konkursu posiadających karty lojalnościowe apteki Arnika, którzy odpowiedzą prawidłowo na zadane pytanie oraz złożą największą ilość Kuponów Konkursowych zostanie Laureatami Konkursu i otrzyma nagrody, o których mowa w pkt. 4.1. niniejszego regulaminu.


2.5.  Jeżeli dwóch lub więcej Uczestników Konkursu złoży taką samą liczbę Kuponów Konkursowych, o zajętym w konkursie miejscu decydować będzie wcześniejsza data ostatniego zafiskalizowanego dowodu zakupu (paragon fiskalny, faktura VAT). Datą ostatniego zafiskalizowanego dowodu zakupu jest dzień, miesiąc, rok, godzina i minuty, które będą dodatkowo  zarejestrowane na indywidualnym numerze konta Uczestnika Konkursu  posiadającego Kartę Lojalnościową apteki Arnika.


2.6. Przed wyłonieniem laureatów Konkursu, Komisja złożona z  czterech przedstawicieli Organizatora Konkursu zweryfikuje  pod względem zgodności  przekazaną  ilość kuponów Uczestnika Konkursu posiadającego kartę lojalnościowa apteki Arnika z zarejestrowanymi w systemie komputerowym KS - CRM (Program Lojalnościowy Aptek Arnika) dokonanymi transakcjami na kwotę powyżej 35 zł za okres od 1 maja do 31 maja 2011r.


2.7. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz właściciele i pracownicy wchodzący w skład sieci Aptek Arnika,  jak również rodziny ww.


2.8. W razie wątpliwości o wykluczeniu z udziału w konkursie decyduje Organizator. Kupony Konkursowe wypełnione w sposób niepełny lub nieczytelny nie będą brały udziału w Konkursie.


III. CZAS TRWANIA KONKURSU

3.1.Apteki biorące udział w Konkursie to wszystkie apteki, które wchodzą w skład sieci aptek Arnika.  Konkurs trwa od 1 maja 2011 roku do 31 maja 2011 roku.


3.2. Konkurs składa się z następujących etapów:


- Czas trwania Konkursu od 1 maja do 31 maja


- Czas przyjmowania Kuponów Konkursowych do 3 czerwca 2011 roku. W przypadku wysyłki kuponów na adres Organizatora będzie liczyć się data stempla pocztowego. Kupony Konkursowe, które zostaną wysłane lub przekazane personelowi aptecznemu po dniu 3 czerwca 2011r nie będą  brane pod uwagę przy rozstrzyganiu Konkursu.


- Rozstrzygnięcie konkursu do 30 czerwca 2011 roku.


3.3. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni przez komisję złożoną z czterech przedstawicieli Organizatora Konkursu.

IV. NAGRODY W KONKURSIE

4.1. Nagrodami w konkursie przyznawanymi według ilości złożonych prawidłowo wypełnionych i zawierających prawidłową odpowiedź na pytanie Kuponów Konkursowych  są:  VOUCHER dla dwóch osób na Weekend SPA w Krynicy Zdrój – za 1 miejsce, Aparat fotograficzny ALFA SONY z wymiennym obiektywem – za 2 i 3 miejsce, Kamera Panasonic – za 4 miejsce, Miniwieża SONY – za miejsca 5 – 8, Komplet biżuterii APART – za miejsca 9 – 58, Bony Towarowe o wartości 200 zł (8 bonów po 25zł), do wykorzystania  na zakupy w każdej z aptek Arnika  do dnia 31 grudnia 2011r. – za miejsca 59 – 88.


4.2. Nagrody, o których mowa w punkcie 4.1. przypadną  osobom, które dokonały prawidłowego zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie (patrz punkt 2.1.).


4.3. Organizator Konkursu zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z podatkiem od wygranej.

V. TERMIN I SPOSÓB PRZEKAZANIA NAGRÓD

5.1. Laureaci Konkursu zostaną poinformowani o wygranej za pomocą plakatów informacyjnych rozwieszonych w Aptekach Arnika oraz za pośrednictwem strony internetowej www.aptekiarnika.pl. do 30 czerwca 2011r. Dodatkowo na plakacie wskazana będzie  nazwa i adres Apteki, w której Laureaci będą mogli odebrać nagrody wraz z terminem, w którym możliwe będzie odebranie nagród.


5.2. Przekazanie nagród dla Laureatów Konkursu nastąpi w ciągu 15 dni od momentu opublikowania listy Laureatów Konkursu.  Nagrody zostaną wydane Laureatom  po okazaniu karty lojalnościowej apteki Arnika oraz dowodów zakupów o których mowa w pkt. 2.1. Za datę przekazania nagrody przyjmuje sie datę podpisania przez Laureata dokumentu potwierdzającego przekazanie nagrody przez Organizatora Konkursu.


5.5. Nagrody mogą różnić się wyglądem od tych prezentowanych na zdjęciach, w przypadku braku  dostępności danej nagrody, dostarczona zostanie nagroda o podobnej specyfikacji bądź lepsza.


5.6. Organizator nie będzie ponosił jakiejkolwiek odpowiedzialności za wady fizyczne przyznawanych nagród (odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi). Wszelkie roszczenia związane z wadami fizycznymi rzeczy wydanych w formie nagród winny być zgłoszone bezpośrednio gwarantowi lub sprzedawcy, od którego Organizator nabył nagrody)


5.7. Nieodebranie nagrody, (patrz pkt. 5.3)  przez Laureata Konkursu uznaje się za rezygnację z jej przyjęcia, a osobie nagrodzonej nie przysługuje w tej sytuacji roszczenie do Organizatora o wydanie nagrody. Nagroda ta przechodzi na rzecz Organizatora Konkursu.


VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

6.1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane przez Organizatora Konkursu   na potrzeby realizacji  uczestnictwa w Konkursie Aptek Arnika na zasadach określonych w  niniejszym Regulaminie Konkursu oraz informowaniu Uczestnika Konkursu o ewentualnych  przyszłych akcjach marketingowych w sieci aptek Arnika.


6.2. Podanie przez uczestników Konkursu ich danych osobowych jest dobrowolne, niezbędne jednak dla odbioru nagród. Administratorem danych osobowych jest Apteka Arnika mgr farm. Joanna Ciunel ul. Warmińska 14/4 10-545 Olsztyn.


6.3. Firma Apteka Arnika mgr farm. Joanna Ciunel zapewnia, że dane osobowe nie zostaną przekazane ani odsprzedane żadnej stronie trzeciej.

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

7.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu powinny być składane na adres Organizatora Konkursu, czyli Apteki Arnika mgr farm. Joanna Ciunel ul. Warmińska 14/4 10-545 Olsztyn w formie pisemnej z dopiskiem „Reklamacja” najpóźniej w terminie do 7 dni od zakończenia Konkursu. Reklamacje zgłoszone po tym terminie, nie będą rozpatrywane. O dacie nadania reklamacji decyduje data stempla pocztowego.

7.2. Wszelkie reklamacje winny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, datę i numer telefonu jak i dokładny opis i powód reklamacji.

7.3. Pisemne reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną powołaną przez Organizatora, w skład której wejdą przedstawiciele Organizatora w terminie 14 dni od ich wpływu. O wynikach postępowania reklamacyjnego komisja powiadomi osobę, która wniosła reklamację za pomocą listu poleconego, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia zakończenia postępowania reklamacyjnego.

7.4. Decyzja Komisji Reklamacyjnej o przedmiocie uwzględniania bądź nieuwzględniania zgłoszenia reklamacyjnego ma charakter ostateczny i powiadomienie osoby, która wniosła reklamację o wynikach postępowania reklamacyjnego, wyczerpuje tryb tego postępowania.

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik akceptuje zasady niniejszego Regulaminu.

8.2. Poprzez zgłoszenie do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie na liście laureatów swojego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania oraz adresu apteki w której dokonał zakupów

8.3. Niniejszy konkurs, którego warunki zostały określone przez Organizatora powyżej, nie jest „gra hazardową”, „loterią fantową”, „zakładem wzajemnym” ani „loterią promocyjną”, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz. U. 201 poz. 1540).

8.4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.


8.5. Wszystkie Kupony Konkursowe, które nie spełniają warunków niniejszego Regulaminu nie będą zakwalifikowane do Konkursu.


8.6. Organizator nie odpowiada za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości leżących po stronie Uczestników.


8.7. Organizator zastrzega sobie prawo do przechowywania dokumentacji prowadzenia Konkursu dla celów dowodowych.


8.8. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora


8.9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez Pocztę Polska oraz firmy świadczące usługi kurierskie, w tym za opóźnienia w dostarczaniu Kuponów Konkursowych.


9.0. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
Poprawiony: środa, 14 grudnia 2011 21:16